Västra Ryds kyrka

Västra Ryds kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Upplands-Bro

Adress: Gällöfstavägen, 196 92 Kungsängen

Närmaste SL-hållplats: Västra Ryds kyrka

En stenkyrka.

Västra Ryds kyrka. Fotograf Gabriele Prenzlau Enander.

Västra Ryds ursprungliga kyrka uppfördes under 1200-talets första hälft och bestod av ett långhus med ett smalare kor. Rester av denna äldsta romanska byggnad ingår i dag i kyrkans mittparti med ett romanskt fönster bevarat på vinden.

Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i fönster- och dörröppningar, valv och gavlar och räknas till de så kallade tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand.  Under 1400-talet revs den romanska kyrkans kor och kyrkan förlängdes åt öster till en salkyrka med stjärnvalv i de förlängda delarna och sakristia och vapenhus byggdes till. 

År 1768 förlängdes kyrkan åt väster med en överliggande tornbyggnad vars nedre del är uppförd av gråsten och den övre delen av tegel. Tornet uppfördes med en lanterninförsedd huv krönt av ett stort kors. Samtidigt anordnades ingången i väst som försågs med sandstensportal. Vid samma tillfälle revs vapenhuset och sakristian förstorades och försågs med valv. Vid denna ombyggnad erhöll fönsteröppningarna sin nuvarande storlek. 

Det Rålambska gravkoret är uppfört år 1868 efter ritningar av arkitekten Per Ulrik Stenhammar. Koret är uppfört av ätten Rålamb till Granhammar som var Västra Ryds största herrgård. Gravkoret ersatte det Hägerstiernska gravkoret från 1600-talet. I korets väggar finns sandstensvapen som påminner om det äldre koret. Vid en restaurering år 1896 under ledning av arkitekten Agi Lindegren ersattes takens spåntäckning av skiffer.