Vallentuna kyrka

Vallentuna kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Kyrkvägen 4, 186 30 Vallentuna

Närmaste SL-hållplats: Vallentuna

En stenkyrka.

Vallentuna kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Enligt Vallentuna kyrkas eget kalendarium från 1198 var kyrkans invigningsdag (dedicatio ecclesie) den 1 oktober, året är inte angivet men kyrkan dateras till 1100-talets slut. Vallentuna var under medeltiden den största socknen i häradet och Vallentuna kyrka uppfördes som den största kyrkan och den enda med torn.

En ursprungligen högt placerad ingång antyder tornets försvarsfunktion.  Av den äldsta romanska kyrkan återstår det ursprungliga försvarsbetonade tornet samt långhuset. Enligt runinskrifter i tornets nordvästra hörn byggdes kyrkan av stenmästarna Andor och David.

Sakristian, ursprungligen uppförd under 1200-talet som gravkor, är belägen i hörnet mellan koret och södra korsarmen. Kyrkans blottade murverk består av natursten med tegel i omfattningar och taklist. Sakristian är dock murad av tegel med putsade fasader. På tornet samt långhusets båda västra hörn och norra korsarmen finns hörnkedjor av huggen sandsten. I mitten av 1400-talet förlängdes koret åt öster och ett vapenhus byggdes framför ingångsportalen i söder. Tornet försågs med en hög spira. Kyrkan fick murade valv som pryddes med målningar. 1680 byggdes ett gravkor på korets södra sida.

År 1680 byggdes det sexkantiga gravkoret på korets sydsida. På 1760-talet förstorades fönstren. Vid en brand 1856 förstördes yttertak, valv och träinredning och återuppbyggnaden genomfördes 1857 – 1858. 

Kännetecknande för bygden kring Vallentunasjön är rikedomen på fornminnen och historiska miljöer. Runstenar, vikingatida och äldre gravfält tillsammans med gårdsnamn och bynamn vittnar om att bygden redan var gammal då den kristnades. Vikingatida vägstråk, tingsplatser, en av Jarlabankestenarna placerad utanför kyrkan samt runstenen med den äldsta kända slutrimmade versen, funnen i kyrkan på 1930-talet, tillhör områdets historia.

Läs mer

Vallentuna kyrka (stockholmslansmuseum.se)

Vallentuna kyrka (svenskakyrkan.se)