Sankta Ragnhilds kyrka 

Sankta Ragnhilds kyrka 

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Södertälje

Adress: Mälaregatan 4-6, 151 71 Södertälje

Närmaste SL-hållplats: Centrifugen

Sankta Ragnhilds kyrka uppfördes sannolikt någon gång under 1100-talet med ett långhus med smalare kor. Tidigast vid 1200-talets slut eller kanske under 1300-talet revs det ursprungliga koret och förlängdes mot öster.

Vid samma tid byggdes en sakristia i norr, av vilken partier ingår i norra sidoskeppets nordmur. Under 1400-talets senare del slogs de nuvarande kryssvalven i de fyra medeltida travéerna. 

Under 1400-talet byggdes med största sannolikhet ett vapenhus i sydväst. Kyrkans sidoskepp uppfördes och ytterligare en förlängning åt öster tillkommer sannolikt från perioden mellan år 1590 och 1615. I samband med detta revs huvudparten av den medeltida sakristian utom dess nordmur, som infogades i sidoskeppet. Vapenhuset revs till förmån för södra sidoskeppet. Av de valv som då slogs, är endast två bevarade, de i norra sidoskeppets två västligaste fack. Kor, sakristia och sidoskeppen fick nya valv efter den stora stadsbranden 1650. På 1670-talet byggds det Cronberg-Hackerska gravkoret på södra muren. Kyrkan förskonades dock från de ryska truppernas bränder i Södertälje under stora nordiska kriget. 

Efter många om- och tillbyggnader är Sankta Ragnhilds kyrka idag en stor, treskeppig byggnad med halvrund korabsid, västtorn och ett mångkantigt gravkor i söder. De äldsta partierna består av gråstenmurar som omfattar tornets nedre delar och långhusets två västligaste fack.