Överenhörna kyrka

Överenhörna kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Södertälje

Adress: Ekensberg 6, 150 23 Enhörna

Närmaste SL-hållplats: Överenhörna kyrka

En stenkyrka.

Överenhörna kyrka. Fotograf Okänd.

Överenhörna kyrka anses ha blivit byggd som en gårdskyrka till Husby kungsgård, våra dagars Ekensberg, omkring år 1200.

Dåtidens långhus var större än andra närbelägna kyrkors, och mätte cirka 75 kvadratmeter. I öster fanns ett lägre, kvadratiskt kor och i väster ett ganska smalt torn. Klockorna hängde sannolikt i en fristående klockstapel. Kyrkorummet täcktes med ett tak av trä. På 1400-talet tillbyggdes ett vapenhus i söder och sakristia i norr. Kyrkorummets ursprungliga trätak ersattes med tegelmurade gubbvalv, som fått namnet av att de smyckats med skulpterade ansikten. 

Vid en etappvis upprustning på 1720- och 1730-talet restes en ny, spetsigare tornspira. Ett medeltida altarskåp ersattes med altartavlan som ännu används. 1782 – 1787 revs kyrkans medeltida kor och sakristia. Långhuset förlängdes österut för att rymma ett kor med samma bredd och en sakristia i bakomvarande, tresidig avslutning. Vapenhuset i söder revs också. Sedan dess har ingången legat i väster, i tornets portal vars rundbågiga dörr är från denna tid. Kyrkans fasader putsades på nytt och fick då sina spritputsade blinderingar. 

Dagens omfång och huvuddrag fick kyrkan vid ombyggnad 1884 – 1885. Vid pågående arbeten visade sig tornets murar så spruckna att 1700-talets spira och hela klockvåningen måste rivas. Ersättande klockvåning tegelmurades och en högre tornspira restes. På norra sidan byggdes en sakristia, på platsen för den medeltida, riven 100 år tidigare. I fönsteröppningarna sattes ännu bevarade bågar och karmar av ek.

Avgörande vid samtidiga inre förändringar var att den östliga sakristian revs ut. Dit flyttades istället koret, så att kyrkorummet blev rymligare. Öppna bänkrader byggdes och ådrades. På valv och väggar slogs ett tjockt putslager och ytorna dekorerades med schablonmålningar. Koret som flyttats österut fick en vid altarring med kolonnad. Ingång till den nya sakristian placerades mitt på kyrkorummets norra vägg. Ny predikstol placerades öster om sakristiportalen. Läktaren i väster fick en kolonnindelad barriär.