Österåkers kyrka

Österåkers kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Österåker

Adress: Prästgårdsvägen 70, 184 33 Åkersberga

Närmaste SL-hållplats: Österåkers kyrka

En stenkyrka.

Österåkers kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Österåkers kyrka uppfördes under slutet av 1100-talet och föregicks sannolikt av en kyrka i trä. Den medeltida kyrkan bestod av ett långhus med ett smalare kor och ett kraftigt torn i väster, möjligen avsett som skyddsrum. 

En sakristia tillkom troligen på 1200-talet och under 1200-eller 1300-talet fick koret samma bredd som långhuset. Under 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster. Ett vapenhus uppfördes i söder, en ny sakristia tillkom i norr och invändigt slogs tegelvalv som dekorerades med kalkmålningar. Under en genomgripande ombyggnad 1647 – 1650 gestaltades kyrkan enligt samtida ideal, även om det medeltida murverket bevarades. Korets östmur revs och kyrkan förlängdes med ett polygont avslutat kor med ett underjordiskt gravvalv. Vid dessa arbeten inträffade ett ras i nordmuren vilket ledde till en stor restaurering. 

Namnet Österåker är troligen inspirerat av namnet Åker (ursprungligen i betydelse helig åker) och antyder att området kan vara en gammal kultplats. För detta talar bland annat bevarade terrassbildningar från yngre järnåldern. Att Österåker haft en stor betydelse redan under förhistorisk tid vittnar även tre stora gravfält kring kyrkan om. Gravfälten pekar på att området har hyst en kontinuerlig bosättning från åtminstone äldre järnålderns senare hälft. Kyrkan låg utefter den betydelsefulla Långhundraleden i närheten av Garnsviken.