Närtuna kyrka

Närtuna kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: 762 94 Rimbo

Närmaste SL-hållplats: Närtuna skola

Foto av Närtuna kyrka, sedd från Sydöst

Närtuna kyrka. Foto: Magnus Eriksson CC-BY

Närtuna kyrka är en stor och reslig byggnad med en intressant och delvis ovanlig byggnadshistoria. Gravstensfragment tyder på att det funnits en kyrka i Närtuna redan på 1100-talet. Tornets nederdel och sakristian är de äldsta byggnadsdelarna och är uppförda till en träkyrka som föregick nuvarande kyrka. 

Kyrkan är byggd i ett flertal etapper och de sista murarna kom till omkring år 1500. Tornet är byggt som försvarstorn vilket framgår bland annat av ingången högt upp på norrsidan som ursprungligen bara var åtkomlig från stege som lätt kunde dras in.   

Långhuset av sten har antagligen byggts under 1200-talets sista årtionden eller kring år 1300. Ursprungligen torde ha funnits ett smalare romanskt kor men i slutet av 1400-talet eller omkring år 1500 har koret utvidgats och kyrkan fått salskyrkoplan med kor lika högt och brett som långhuset. Vapenhuset är byggt framför sydportalen i början av 1500-talet. Senare under samma århundrade slogs kryssvalv i långhusets tre travéer.  Valvens omslagning kan ha orsakats av att tornspiran störtade på 1570-talet.

Vid en reparation 1753-1754 fick sakristian och vapenhuset sina valv, och fönstren förstorades. Tornet fick sin huv 1791-1792. Fasaderna spritputsades 1871. Vid arkitekt  Ärland Noreens restaurering 1949 – 1950 återfick kyrkans interiör i stort sett det utseende den hade före arkitekt J. Laurentz tidstypiska förändringar 1896.  

I huvudsak är murarna av gråsten, tegeldetaljer finns i tornets övre del och på vanliga ställen som gavelrösten, muravslutningar och fönster- och dörromfattningar. Exteriören är sedan år 1871 spritputsad och avfärgad i gult med vita slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar samt detaljer. Skiffertak lades på 1920-talet. Att kyrkan är putsad ger den ett mer sentida klassicistiskt uttryck än om den hade haft synliga medeltida gråstenmurar. Samtidigt visar byggnadssätt, proportioner samt detaljer som till exempel blinderingar i tornet tydligt det medeltida ursprunget.