Karls kyrkoruin

Karls kyrkoruin

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: 76 Riksväg

Närmaste SL-hållplats: Karls kyrkoruin

En stenbyggnad.

Karls kyrkoruin. Fotograf Alf Nordström.

Kyrkan byggdes under 1200-talets andra hälft men enligt en gammal sägen låg det ännu äldre ett kapell på samma plats. Numera är det bara en ruin kvar av kyrkan, som frilades och restaurerades på 30-talet.

Ruinen har ett rektangulärt långhus med smalare, rakt avslutat kor, sakristia på korets norra sida och vapenhus i söder. Av västtornet syns bara stenar ur grunden. Murarna är uppförda av natursten, med huggen sandsten i hörnkedjor och omfattningar. Den ursprungliga planen med ett smäckert torn i väster, är påfallande lik Lohärads kyrka.

En sakristia byggdes senare till på korets norra sida. Under 1400-talet slogs tegelvalv i långhuset. Vidare uppfördes ett vapenhus i söder, som i slutet av medeltiden utvidgades åt väster. Någon gång på 1500- eller 1600-talen rasade tornets övre del. Tornet fick därefter förfalla, och 1785 revs de sista resterna av dess murar. Sedan Karls socken förenades med Söderby år 1796 lämnades kyrkan att förfalla. Koret rasade på 1860-talet, och på 1880-talet revs långhuset på grund av rasrisk. 1934 – 1935 frilades ruinen från vegetation och restaurerades.