Husby-Sjuhundra kyrka

Husby-Sjuhundra kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Husby kyrkväg 4A, 761 91 Rimbo

Närmaste SL-hållplats: Husby vägskäl

En stenkyrkla.

Husby-Sjuhundra kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Husby-Sjuhundra kyrkas ursprung är en tidigmedeltida gråstenskyrka på en plats där det tidigare funnits en träkyrka. 1100-tals kyrkan uppfördes med ett smalare kor med absid och västtorn. Från denna kyrka återstår idag långhusets mittdel.

Koret med absid revs antagligen i slutet av 1200-talet och ersattes med ett rakt avslutat kor, jämnhögt och jämnbrett med långhuset. Ombyggnad av romanska absidkyrkor på detta sätt var mycket vanligt från 1200-talets senare del då salskyrkoplanen introducerades i Sverige. Planformen blev dominerande fram till 1600-talet. Bland de första exemplen är domkyrkan i Strängnäs och Skokloster kyrka, båda prestigefyllda kyrkobyggen som fungerande som förebild.

Sakristian byggdes i slutet av 1200-talet eller tidigt under 1300-talet. Yttermurarna är likt resten av kyrkan uppförda i gråsten. Sakristian har gotländska drag med valv som är slaget av stenflis och har stora likheter med valven i andra kyrkor i Roslagen vars sakristior byggdes av gotländska hantverkare – bland annat Riala och Lohärad. Långhusets valv slogs på 1400-talet och vapenhus i söder uppfördes under slutet av medeltiden. 1728 revs västtornet och kyrkan byggdes ut åt väster då långhuset förlängdes. 1812 byggdes tornet ovanpå vapenhuset.