Häverö kyrka

Häverö kyrka

Tillkomstår: Början av 1300-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: 763 94 Hallstavik

Närmaste SL-hållplats: Häverö kyrka

En stenkyrka.

Häverökyrka. Fotograf Alf Nordström.

Häverö kyrka är byggd i början av 1300-talet. När kyrkan restaurerades 1972 fann man under korgolvet altare och syllar till en äldre träkyrka.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med en sakristia i norr och vapenhus i söder, det senare är något yngre än långhuset. I det nordvästra hörnet finns en smal gång genom muren. Dess funktion var sannolikt att underlätta de processioner som ägde rum runt kyrkan vid flera årligen förekommande högtider. Kyrkan är byggd i gråsten med tegelomfattningar kring dörrar och fönster samt på gavlarnas överdel. Gråstenen skiftar i grått och rosa och är lagd med små och stora block sida vid sida. Sakristians norra vägg har ett mönster i stenen i form av ett enkelt kors.

I slutet av 1400-talet byggdes tre tegelvalv. Koret har ett stjärnvalv, de två övriga åttastråliga kryssvalv. Något senare försågs kyrkorummet med målningar gjorda av tre olika målare. Koret och mellanvalvet med väggar tillkom under 1400-talets sista fjärdedel. Det målades av en mästare som var i kretsen kring Albertus Pictor. Västvalvets målningar är något yngre, sannolikt från 1500-talets början. 

Några av målningarna i korvalvet skildrar händelser ur gamla testamentet. De bibliska motiven har fått stort utrymme, förlagan har varit Biblia pauperum, vilket visar att man velat ge församlingen en bildkatekes med flera för den kristna tron avgörande händelser. 

Koret var det allra heligaste och körens plats antas ha varit på en läktare på korets nordsida eller på sakristievinden, den så kallade gapskullen, som i sådana fall hade en öppning in mot koret. En kör avbildas på korets nordvägg, där en öppning från sakristievinden in till koret en gång funnits (i Edebo är för övrigt en sådan öppning bevarad).

Nordväst om kyrkan ligger klockstapeln. Dess konstruktion visar att den är en av landets äldsta och länets äldsta. Häveröstapeln är en tornstapel som från början varit öppen med spånklädda, runda och kraftiga stolpvirken. Mittenstolparna är fyra stycken, inte bara två, och svarar helt mot sidornas stolpfördelning.