Håtuna kyrka

Håtuna kyrka

Tillkomstår: 1100-1200-talet


Kommun: Upplands-Bro

Adress: Håtuna kyrkväg 3, 197 92 Bro

Närmaste SL-hållplats: Håtuna kyrka

En stenkyrka.

Håtuna kyrka. Alf Nordström.

Den första stenkyrkan i Håtuna uppförs under slutet av 1100-talet eller omkring 1200 som en gårdskyrka till kungsgården. Den första kyrkan på platsen var troligen en träkyrka tillkommen under 1000-talet. 

Kyrkan var utformad som en romansk enskeppig stenkyrka, troligen försedd med ett smalt absidförsett kor och ett försvarsbetonat torn, vilket var vanligt på kyrkor initierade av kungamakten. 

Kyrkan hade under medeltiden förbindelse med Mälaren då Håtunaviken sträckte sig längre in i landet. Här låg det gamla konungasätet Håtuna som 1311 såldes till Uppsala domkyrka av konung Birger. När Håtuna gård år 1311 avyttras till Uppsala domkyrka efterträdde ärkebiskopen konungen som ägare till gården. Kyrkan blir då häradskyrka.

Den nuvarande kyrkan byggdes omkring åren 1300 – 1324, varvid den gamla kyrkan i huvudsak revs. Av den äldre kyrkan finns mindre murpartier kvar i den nuvarande kyrkans nordvästra hörn och i dess västra gavel. Valven slogs under slutet av 1400-talet och vid samma tid byggdes vapenhuset.

Sakristian i norr och vapenhuset i väst, båda av tegel, byggdes till under 1870-talet. På kyrkans norra sida är två strävpelare av tegel tillfogade kyrkan under tidigt 1800-tal. Vid en restaurering 1919 – 1920 togs de medeltida kalkmålningarna fram, golven lades om och korfönstret murades igen.