Håbo-Tibble kyrka

Håbo-Tibble kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Upplands-Bro

Adress: Kyrkbyvägen 14, 197 93 Bro

Närmaste SL-hållplats: Håbo-Tibble kyrkby

En stenkyrka.

Håbo-Tibble kyrka. Fotograf Bengt Backlund.

Håbo-Tibble kyrka är belägen vid den gamla häradsvägen mellan Stockholm och Skokloster. Runstenar försedda med korstecken vittnar om att trakten nåtts av kristendomen redan under 1000-talet. 

Det rakt avslutade koret, som är kyrkans äldsta del, och den romanska dopfuntscuppa antyder att det fanns en kyrka här redan vid 1100-talets slut. Korets mått anses tyda på att det inte var tänkt för en romansk kyrka, utan sannolikt var ett mindre privat kapell.  Kapellet förvandlas till sockenkyrka då ett långhus tillfogas koret under 1200-talets andra hälft.

Sakristian tillfogas långhuset senare under samma århundrade eller omkring 1300 och det södra vapenhuset byggs till under 1490-talet. Det västra vapenhuset uppförs år 1797 men ändras till begravningskapell år 1915. 

Kyrkan har en romansk planform och de medeltida murarna i långhus, sakristia och det södra vapenhuset är byggda av gråsten med tegel i omfattningar, valv och i det östra gavelröstet. Gavelröstets tegel är lagt i munkförband och försett med blinderingar. Kyrkan genomgick ett flertal mindre ändringar under 1700-talets andra hälft – koret höjdes till samma höjd som långhuset, ett vapenhus uppfördes i väst, kyrkan spritputsades med slätputsade omfattningar och fönsteröppningarna förstorades. 1915 restaurerades Håbo-Tibble kyrka grundligt under Sigurd Curmans ledning.