Till innehållet

Fördjupningsuppgift i historia till Platsen utanför: Beckomberg

Till läraren

Uppgifterna ger läraren möjlighet att bedöma elevens:

 
  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. 

Sjukhuset i Beckomberga vittnar bland annat om tron på det moderna samhällets medicinska landvinningar. Den verksamhet som bedrevs på sjukhuset påminner oss också om hur synen på normalitet skiftar över tid och att behandlingsmetoder för psykisk hälsa som vi idag anser vara inhumana, då användes för att de just ansågs humana. I Beckomberga sjukhus kan vi avläsa folkhemmets sökande efter ett värdigt mänskligt liv, individens frihet och trygghet, efter individens möjligheter att ingå i kollektivet och efter normalitet.

Dessa frågor går igen i vår egen tid. Ta Beckomberga i Platsen utanför som utgångspunkt i en uppgift där eleverna reflekterar över vilken mening platsen har för dåtid och nutid, och på vilket sätt själva utställningen Platsen utanför utgör ett historiebruk.

Elevens redovisning kan ske genom argumenterande tal, redogörande uppsats eller en producerad podd där eleverna med exempel ur historia och samtid redogör för sina svar.

 

Till Eleven

Uppgiftsbeskrivning:

 

  1. Vad berättar Beckomberga sjukhus om synen på a) vetenskap, b) normalitet, c) individens frihet i Sverige under perioden 1930 – 1980? Om du utifrån utställningen tycker dig kunna se en utveckling i tid, från 1930-talet till 1980-talet, beskriv i så fall den utvecklingen. Redogör och resonera utifrån utställningstexten och de fotografier som presenteras i utställningen om Beckomberga.
  2.  På vilket sätt är Stockholms läns museums digitala utställning om Beckomberga en tillförlitlig källa att utgå ifrån om vi vill veta något om synen på vetenskap, normalitet och individens frihet i Sverige 1930-1980? Saknar du några uppgifter som skulle öka tillförlitligheten? Ge i så fall exempel på andra källmaterial som du tycker saknas och förklara varför det skulle vara värdefullt för att på ett mer tillförlitligt sätt besvara fråga 1 a), b) och c).
  3. Stockholms läns museum har gjort utställningen om Beckomberga. På vilket sätt är utställningen ett exempel på historiebruk? Med andra ord, på vilket sätt är utställningen ett exempel på hur vi idag använder historiska miljöer för att förmedla ett budskap? Vad tror du att utställningen vill lära oss om vår samtid? På vilket sätt använder de som skapat utställningen om Beckomberga den som ett exempel för att förmedla detta budskap?

Pdf Fördjupningsuppgift historia Beckomberga>

close-icon