Slöjdkunskaper som säljer

Slöjdkunskaper som säljer var ett projekt som syftade till att näringsidkare inom slöjdområdet skulle flytta fokus från att tillverka produkter och istället utöka sin verksamhet med försäljning av kompetens, kunskap och tjänster. I västvärlden lever vi allt mer i ett tjänstesamhälle än ett produktionssamhälle. För en slöjdare är det svårt att hävda sina närproducerade produkter på en marknad där tempot är högt och kostnaderna låga. Hur ska då slöjden stå sig i detta ekonomiska klimat? Kanske är det andra saker en slöjdare ska sälja; sitt alternativa synsätt, sin kunskap och kompetens, sitt förhållningssätt eller upplevelser?

Projektet skulle även stärka hemslöjd och kulturhantverk inom de kreativa och kulturella näringarna och var ett samarbetsprojekt mellan länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län. Projektet finansierades av Nämnden för hemslöjdsfrågor och med regionala medel från de fyra länen. Medverkade gjorde 25 slöjdare, konst- och kulturhantverkare med workshops, kurser och föreläsningar. Projektet avslutades 2013.

close-icon