Sök
Till innehållet

Med manlig blick…

Slöjd Stockholm kommer att göra tre kortfilmsdokumentärer med tre olika normbrytande slöjdare som går utanför den traditionella ramen för vem som håller på med slöjd. Vi hoppas att genom dokumentärfilmsformatet och via Slöjd Stockholms olika plattformar på internet kunna nå en ny publik. Fokus ligger främst på att nå unga personer i allmänhet, och unga män i synnerhet, för att locka fler att utöva slöjd och hantverk.

Inom vår verksamhet ser vi en tydlig snedfördelning avseende kön vid våra slöjdrelaterade festivaler, workshoppar och kurser. En övervägande majoritet av deltagarna är kvinnor. För att fler män ska bli delaktiga så vill vi göra insatser på en rad områden för att på olika sätt förbättra snedfördelningen.

Via de tre dokumentärfilmerna som kommer att produceras under året kommer vi att undersöka frågan närmare. Beror obalansen på att kvinnor har lättare att intressera sig för det stereotypt manliga inom slöjdområdet, istället för tvärtom? Eller är beror det kanske på att män är mindre intresserade av att dela med sig av sitt slöjdintresse till andra?

Jämställdhet inom slöjd är en komplex fråga och vi ser ett behov av att många olika röster får höras. Under researcharbetet inför projektet ”Med manlig blick…” noterade vi till exempel att manliga textila utövare uttryckte en rädsla för att ta för stor plats på en scen som domineras av kvinnor. Vi förväntade oss snarare att de skulle oroa sig för att framstå som mindre manliga vilket inte verkade vara fallet. Denna upptäckt tyckte vi var mycket intressant och därför vill vi nu undersöka detta vidare.

Om vi utgår från tankar om att ”kön görs”, uppstår en annan bild könen är sociala konstruktioner som skapas genom attribut/attityd och där vi positionerar oss mot varandra. I en pyramid som bygger på rang och privilegier placeras en man högst upp och en kvinna betydligt lägre ner. Enligt detta synsätt betraktas det manliga som mer eftersträvansvärt. Med en sådan förklaringsmodell blir det alltså mer positivt för en kvinna att klättra uppåt i pyramiden genom att anamma det som är manligt kodat medan mannen i motsvarande grad förlorar på en rörelse nedåt i hierarkin. Jämför till exempel med styrelserummet där kvinnor oftare använder kostym än i andra sammanhang.

Förenklat kan det kanske beskrivas som att mannen har svårast att bryta normerna eftersom han anses förlora mest. Han ses som omanlig, vilket ur samhälleligt perspektiv fördöms hårdare än okvinnliga kvinnor.

Mediet dokumentärfilm är i sig ett inkluderande uttryckssätt vilket många olika typer av människor lätt kan ta till sig. Formatet öppnar för en större publik än den som vanligtvis kopplas till slöjd på internet eller i vardagslivet. Med projektet vill vi låta två unga dokumentärfilmare tänka fritt kring slöjd och jämställdhet för att nå en ny publik.

I ett tredelat kortfilmsprojekt finns även möjlighet att rikta uppmärksamheten mot de tre sinsemellan olika personligheterna. Vi ser ett behov av att porträttera slöjdare både med fokus på utdöende tekniker, där det finns ett behov av dokumentation och bevarande, och slöjdare som inspirerar nybörjare utan att skapa alltför höga krav på perfekta resultat. Målet är även att uppmuntra människor i allmänhet, och män i synnerhet, att samlas kring och dela med andra.

Slöjd Stockholms främsta fokus vid bevarande och förmedling av kunskap sker sällan genom filmat material och därför blir projektet ”Med manlig blick…” ett komplement till den ordinarie verksamheten som vi bedriver. Filmerna skapar också en möjlighet för slöjdarna att själva få uttrycka vilka områden de tycker är viktiga att lyfta inom slöjdvärlden.

Resultatet blir tre kortdokumentärer, sju–tio minuter långa. Målet är att filmerna ska spegla slöjd ur ett normkritiskt perspektiv där vi syftar på cismän, helt enkelt för att det är dem vi når allra minst. Förhoppningen är att filmerna kommer att locka fler män till vår verksamhet och till slöjdande i allmänhet. Vi tror att verksamheten blir bättre om fler människor inkluderas från hela samhället.

Filmerna planeras vara helt färdigställda mot slutet av sommaren 2019. Varje film beräknas behöva två till tre inspelningsdagar tillsammans med utövare. Därefter cirka sju dagar för filmredigering. Inledningsvis krävs även en heldag för att rekognoscera och förbereda inför inspelning. Personerna vi vill porträttera söker vi genom våra kontaktnät och via sociala medier. Du kan bidra genom att dela information eller tipsa lämpliga personer och kontakta oss på: medmanligblick@stockholmslansmuseum.se

[AS1]https://sv.wikipedia.org/wiki/Cisperson

close-icon