Till innehållet

Handledning inom kulturmiljö

”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha. Det är dock ingen fackterm med en exakt innebörd.

Väldigt många värdefulla byggnader omfattas inte av något skydd. Det betyder inte att de kan hanteras hur som helst. Oavsett om en byggnad är ”k-märkt” eller inte så gäller Plan- och bygglagens bestämmelser som säger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

En vägledning till det kommunala kulturmiljöarbetet i Stockholms län. Foto: Elisabeth Boogh.

Ladda ner vägledningen här>

Stockholms läns museum erbjuder fortbildning inom kulturmiljö med syfte att ge en ökad förståelse för de olika processer som berör kulturmiljön, tydliggöra kommunens ansvarsområden samt lyfta kulturmiljöns roll som resurs i samhällsplaneringen och för människors livsvillkor. Till utbildningen finns också en handledning. Där hittar du kortfattad information kring kulturmiljöns roll i samhällsplaneringen, nationella och regionala mål och strategier, internationella konventioner, lagstiftning och exempel på processer och antikvarisk expertis samt utredningar som kan behövas som kunskaps- och planeringsunderlag. Här finns också länkar till ansvariga myndigheter och tillämpliga lagar, samt möjlighet till fördjupning i kulturmiljöers betydelse.

Fördjupningstips:

Kontakt:
Stina Hagelqvist/bebyggelseantikvarie: stina.hagelqvist@sll.se
Daniel Sahlén/arkeolog: daniel.sahlen@sll.se

 
close-icon