Till innehållet

Fördjupningsuppgift i historia till Platsen utanför: Lissma

Historia: Reflektioner utifrån Platsen utanför: Lissma

Till läraren

Uppgifterna ger läraren möjlighet att bedöma elevens:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Interneringslägret i Lissma är ett historiskt vittnesmål om hur Sverige tvingades underkasta sig direktiv från stormakterna under kalla kriget. Trots att de sovjetiska medborgarna befann sig på svenskt territorium så sågs de i hög utsträckning som en sovjetisk angelägenhet. Under några år så betraktades den gamla slitna herrgården utanför Stockholm som en sovjetisk utpostering varifrån stormakten kunde hämta hem sina medborgare.

Idag är svensk suveränitet och ekonomi fortfarande helt beroende av goda relationer till världens stormakter: till exempel USA, Kina, EU, Ryssland. Ta Lissma i utställningen Platsen utanför som utgångspunkt i en uppgift där eleverna reflekterar över vilken mening Lissma har för dåtid och nutid, och på vilket sätt själva utställningen om Lissma utgör ett historiebruk.

Redovisning kan ske genom argumenterande tal, redogörande uppsats eller en producerad podd där eleverna med exempel ur historia och samtid redogör för sina svar.

Till Eleven

Uppgiftsbeskrivning

  1. Vad berättar interneringslägret i Lissma om Sveriges situation i kalla kriget?
    Redogör och resonera utifrån utställningstexten och de fotografier som presenteras i utställningen om Lissma.
  2. Vilka likheter och skillnader ser du mellan hur de sovjetiska flyktingarna behandlades då, och situationen för flyktingar i vår egen tid?
  3. På vilket sätt är Stockholms läns museums digitala utställning om Lissma en tillförlitlig källa att utgå ifrån för att besvara ovanstående fråga? Saknar du några uppgifter som skulle öka tillförlitligheten? Ge i så fall exempel på information som du tycker saknas och förklara varför det det skulle öka utställningens tillförlitlighet för att besvara fråga 1.
  4. Stockholms läns museum har gjort utställningen om Lissma. På vilket sätt är utställningen ett exempel på historiebruk? Med andra ord, på vilket sätt är utställningen ett exempel på hur vi idag använder historiska miljöer för att förmedla ett budskap? Vad tror du att utställningen vill lära oss om vår samtid? På vilket sätt använder de som skapat utställningen Lissma som exempel för att förmedla detta budskap?

Pdf Fördjupningsuppgift historia Lissma >

close-icon