Till innehållet

Fördjupningsuppgift i historia till Platsen utanför: Elefanten

Historia: Reflektioner utifrån Platsen utanför: Elefanten

 

Till läraren


Uppgifterna ger läraren möjlighet att bedöma elevens:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Skyddsrummet Elefanten byggdes för att fungera efter att Stockholm träffats av en atombomb. Utställningen om skyddsrummet ger oss en konkret glimt av hur det svenska samhället under kalla kriget förberedde sig på ett storskaligt kärnvapenkrig, och om vilka effekter den internationella stormaktspolitiken fick för svenskar i allmänhet och det svenska försvaret i synnerhet.

Idag påverkas i stort sett alla fortfarande av internationella storpolitiska frågor: handelskrig, klimatfrågor och strategier för att förebygga pandemier påverkar till exempel var och en. Ta Elefanten i Platsen utanför som utgångspunkt i en uppgift där eleverna reflekterar över vilken mening platsen Elefanten har för dåtid och nutid, och på vilket sätt själva utställningen Platsen utanför utgör ett historiebruk.

Den här uppgiften lämpar sig som en del av ett större arbetsområde som rör kalla kriget. Elevens redovisning kan ske genom argumenterande tal, redogörande uppsats eller en producerad podd där eleven med exempel ur historia och samtid redogör för sina svar.

 

Till Eleven, uppgiftsbeskrivning

 

  1. Vad berättar skyddsrummet Elefanten om Sveriges situation i kalla kriget?
    Redogör och resonera utifrån utställningstexten och de fotografier som presenteras i utställningen om Elefanten.
  2. På vilket sätt är Stockholms läns museums digitala utställning om Elefanten en tillförlitlig källa att utgå ifrån för att besvara ovanstående fråga? Saknar du några uppgifter som skulle öka tillförlitligheten? Ge i så fall exempel på information som du tycker saknas och förklara varför det skulle öka utställningens tillförlitlighet för att besvara fråga 1.
  3. Stockholms läns museum har gjort utställningen om Elefanten. På vilket sätt är utställningen ett exempel på historiebruk? Med andra ord, på vilket sätt är utställningen ett exempel på hur vi idag använder historiska miljöer för att förmedla ett budskap? Vad tror du att utställningen vill lära oss om vår samtid? På vilket sätt använder de som skapat utställningen om Elefanten den som ett exempel för att förmedla detta budskap?

Pdf Fördjupningsuppgift historia Elefanten >

close-icon