Till innehållet

Platsen i centrum

Plats: Sänds på Facebook

Kulturmiljöpanelen om Jordbro och miljonprogrammet som resurs i samhällsplaneringen

Hur använder kommunerna sina kulturmiljöer i olika stadsbyggnadsprojekt och hur kan bevarande och utveckling stärka varandra? Med utgångpunkt i den kommunala praktiken diskuterar arkitekter, forskare, antikvarier och planerare hur kulturmiljöer kan användas som resurs i stadsbyggandet. 

Den 9 december diskuterar Andreas Paulsson, stadsarkitekt i Haninge och Erik Stenberg, forskare och lektor i arkitektur vid KTH hur miljonprogrammet i Jordbro kan förnyas och hur befintliga kulturvärden kan tas tillvara, utveckla och berika miljön. Jordbro och Jordbro centrum är enligt kommunens översiktsplan utpekat som ett utvecklingsområde och är tänkt att både förnyas och förtätas för att skapa en levande och attraktiv livsmiljö. Vad kan den befintliga miljön bidra med och hur kan området utvecklas utan att befintliga värden går förlorade?

Samtalet sänds på Facebook och leds av Stina Hagelqvist, bebyggelseantikvarie vid Stockholms läns museum. 

Evenemanget på Stockholms läns museums Facebook-sida.

close-icon