Till innehållet

Hantverket och platsen – Otto Salomon och slöjdskolan i Kongo

Plats: Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34, Stockholm

Välkommen till ett seminarium som utgår från Etnografiska museets föremål från slöjdskolan vid missionsstationen i Kibunzi, Kongo, som följde Otto Salomons slöjdsystem. Salomon verkade på godset Nääs utanför Göteborg under den senare delen av 1800-talet och där formade han ett system för att undervisa i slöjd. Detta blev en pedagogik som kom att bli väsentlig i utvecklandet av slöjd i de svenska grundskolorna. Systemet kom även att spridas internationellt däribland till den svenska missionsskolan i Kibunzi. Seminariet ger olika perspektiv på Otto Salomons pedagogiska slöjd och frågan om vad förflyttningen från Sverige till Kongo innebar. Vidare diskuteras görandet och hantverket, om betydelsen av vem som gör vad och på vilken plats. Det ställer därmed frågor som är väsentliga i vår samtida globaliserade värld och hur vi kan förstå dessa komplexa relationer genom ett hantverksperspektiv. Kvällen avslutas med en diskussion tillsammans med publiken om slöjd, pedagogik och plats.

Seminariedeltagare

Christina Zetterlund är design- och konsthantverkshistoriker verksam som lektor i design på Linnéuniversitet, frilanscurator och projektsamordnare för Slöjd Stockholms residensprogram 2018. Hon kommer att inleda seminariet att prata om platser för det handgjorda utifrån Etnografiska museet och Otto Salomons praktik.

Anna Alm har disputerat i historia med inriktning mot utbildningshistoria. Hennes avhandling Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880-1940 behandlade Otto Salomons pedagogiska slöjd och följde dess internationella succé under slutet på 1800-talet. I avhandlingen undersökte hon källorna till den svenska pedagogiska slöjden men också platsen Nääs som förmedlare av en idé som gick mycket djupare än hantverket. Under seminariet kommer hon att med utgångspunkt i sin avhandling att presentera den pedagogiska slöjden och hur Salomon såg på dess funktion i samhället.

Michael Barrett är kulturantropolog och Afrikaintendent vid Världskulturmuseerna. Hans forskningsintressen är samlingarnas proveniens och koloniala historia, samt hur Afrika och afrikaner har skildrats i forskning, museer och andra populärkulturella medier. Han kommer tala om de slöjdföremål som tillverkades av kongolesiska barn vid svenska missionsskolor i Kongo under början av 1900-talet. Vad säger hantverken om de radikala och brutala samhällsförändringar som följde med missionen och kolonialismen under denna tid? Vad berättar hantverket om möjliga världar, normer och identiteter?

Projektet: Slöjd Stockholms residensprogram 2018 har titeln ’Plats för det handgjorda’ och genomförs i samarbete med Etnografiska museet i Stockholm och Husby Konst & Hantverksförening.  Residensprogrammet ställer frågor kring det handgjorda och dess roll och relevans i vår samtid.

Stockholms residensprogram genomförs med stöd av Stockholms läns landsting, Statens Kulturråd och Nämnden för hemslöjdsfrågor. Ansvarig för projektet är Slöjd Stockholms verksamhetsledare Andreas Sohlberg, programmet 2018 utvecklas och samordnas av Christina Zetterlund och Magnus Ericson.

close-icon