Samarbetspartner

Stockholms stadsmuseum

På Stockholms stadsmuseums webbplats hittar du som förvaltar eller bor i ett flerbostadshus i Stockholms stad information om ditt hus och hur du kan ta hand om det utan att kulturhistoriska värden försvinner. Fokus ligger på perioden 1880 till 1975, när de flesta av Stockholms stads bostadshus uppfördes.
www.stadsmuseet.stockholm.se 

Stockholmskällan 

Stockholmskällan är en webbplats innehållande mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Stockholmskällans viktigaste uppgift är att tillgängliggöra Stockholms kulturarv för skolungdom. Webbplatsen drivs av Stockholms stad och är ett samarbete mellan flera parter, där huvudparterna är utbildningsförvaltningen, Stadsarkivet och kulturförvaltningen.
www.stockholmskallan.stockholm.se 

Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell organisation som verkar för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tidsepoker och byggnadsskick skyddas, vårdas och bevaras.
www.byggnadsvard.se

Riksantikvarieämbetets materialguide

Kunskap om byggnadsmaterial är grunden i all god byggnadsvård. Materialguiden är en faktabas för alla som arbetar med byggnadsvård eller konventionell fastighetsförvaltning.
www.raa.se/materialguiden 

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 

Bebyggelseregistret är en öppen söktjänst där alla typer av byggnader finns representerade.
Äldre och nyare bebyggelse, kyrkor, slott, herresäten, torparmiljöer och miljonprogramsområden. En del av bebyggelsen är lagskyddad. Informationen i bebyggelseregistret uppdateras kontinuerligt och kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
www.bebyggelseregistret.raa.se
www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa 

Stockholms läns hembygdsförbund

Hembygdsrörelsen i länet består av ett stort ideellt nätverk av hantverkstraditions- och byggnadsvårdsintresserade människor som förvaltar hembygdsgårdar, oftast timmerbyggnader, med en tidsmässig utbredning från senmedeltiden fram till idag. Omkring ett 125-tal hembygdsföreningar är anslutna till hembygdsförbundet i Stockholms län. Många av föreningarna har gårdar med 10–20 byggnader.
www.nya.hembygd.se 

Kulturarv Stockholm

Webbplatsen Kulturarv Stockholm samlar digitala källor om länets historia och är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Stockholms läns hembygdsförbund.
www.kulturarvstockholm.se 

Länsstyrelsen i Stockholm 

Länsstyrelsen beslutar bland annat om tillstånd för att få förändra i en skyddad kulturmiljö. Länsstyrelsen kan också bevilja bidrag till den som äger, förvaltar och vårdar en kulturmiljö. www.lansstyrelsen.se/stockholm/privat/bygga-och-bo/kulturmiljoer 

Svenska kyrkan 

Kyrkan äger och förvaltar över 3700 kyrkobyggnader och är den enskilda aktör som bevarar och brukar de äldsta, flesta och kanske mest värdefulla kulturmiljöerna och interiörerna i landet. Därtill finns ett stort kulturarv på alla de kyrkogårdar och begravningsplatser som hänger samman med kyrkan. I Sverige finns 13 kyrkliga stift. Tre stift berör Stockholms län; Stockholms stift, Strängnäs stift och Uppsala ärkestift. I varje stift finns en eller ett par personer som har rollen som stiftsantikvarie, som tillsammans med personer inom kyrkan och samarbetsparter tillser att de kyrkliga kulturvärdena beaktas. www.svenskakyrkan.se/kulturarv 

Sveriges miljömål 

Ett av de 16 miljökvalitetsmålen är God bebyggd miljö. Riksdagen definierar målet såhär: “Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
www.miljomal.se/miljomalen  

 

close-icon