Attefallshus – lovbefriad åtgärd

Sedan den 2 juli 2014 gäller nya regler för uppförande av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus 

Du har som fastighetsägare möjlighet att uppföra en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ditt en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Komplementbyggnaden kallas i folkmun för Attefallshus. Huset får uppföras på maximalt 25 kvadratmeter och högsta höjden från mark till taknock för vara högst 4 meter. Lagändringen gäller också 15 kvadratmeters tillbyggnad och att du utan bygglov får bygga två takkupor på en byggnad som inte redan har takkupor.Du får inte heller placera Attefallshuset för nära dina grannar. Om huset placeras närmare grannarna än 4,5 meter krävs ett medgivande från dem. 

Förändringen av lagen är tänkt att förenkla för byggherren på två punkter; komplementbyggnaden behöver inte följa bestämmelserna i gällande detaljplan och komplementbyggnaden kan uppföras utöver gällande byggrätt. Du måste dock alltid ansöka om ett startbesked för byggnaden av kommunen. Vid ansökan om ett startbesked prövar också kommunen om komplementbyggnaden uppfyller kraven för bygglovfrihet eller inte. 

Det är viktigt att tänka på att bygglov i vissa fall även fortsättningsvis kan krävas för uppförande av ett så kallat Attefallshus, tillbyggnad och takkupor. Exempel på detta är när den befintliga byggnaden bedöms som kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefull, eller ingår i ett sådant sammanhang. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller områden kan vara skyddade i en detaljplan eller finnas med i kommunens kulturmiljöprogram, men byggnader kan vara särskilt värdefulla även om skyddsbestämmelser eller dokumentation saknas. Vad som gäller i just din kommun måste du kolla med stadbyggnadsförvaltningen där du bor.

Utöver dessa undantag finns det ytterligare saker som kan behöva tillståndsprövas, till exempel strandskydd och restriktioner i detaljplaner för trädfällning. Vill du ha mer information om vad som gäller är Boverkets hemsida och deras PBL-kunskapsbank ett bra tips: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/komplementbostadshus-eller-komplementbyggnad-max-25-m-sa-kallat-attefallshus/ 

Boverket har skrivit en rapport som handlar om Attefallshuset kan utöka sin byggnadsarean för de idag bygglovsbefriade komplementbyggnaderna/komplementbostadshusen från 25 till 30 kvadratmeter. Rapporten går att läsa på länken: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/slutrapport-lovbefriade-atgarder_utvandiga-andringar-och-anmalan.pdf 

close-icon