Till innehållet

Stomkonstruktioner i trä

Timmerstommen skiljer sig från andra byggnadskonstruktioner genom att varje stockvarv håller ihop huset. I konstruktionstyper med stomme av stående virke är hållfastheten beroende av att de liggande stockvarven, syllstock, remstycke och ringvarv, är intakta och håller ihop i hörnen, samt att bjälklagen är ordentligt infogade i dessa. Om detta ramverk skadas kan stommen bli skev och fyllningen i form av stående timmer eller plank kan falla ur sitt läge. Dessa hus kräver ett skydd i form av träpanel eller puts. Därför är det extra viktigt att se över fasadmaterialet med jämna mellanrum.

Hus av resvirke och plank

Medan ett hus av liggtimmer kan klara sig utan fasadmaterial, som panel eller puts, är livslängden hos ett hus av resvirke, plank eller regelverk beroende av att fasadmaterialet är intakt. Därför är det extra viktigt att se över fasaden med jämna mellanrum. Specifikt för resvirkesstommen och plankstommen är att torksprickor lätt kan uppstå mellan de stående stockarna/planken om de inte virket torkat tillräckligt. Detta gör stommen otät. Det tunna virket gör att plankhusen idag ofta upplevs som kalla och dragiga. Många plankhus har tilläggsisolerats. 

När delar av resvirkesstommar behöver bytas är det särskilt viktigt att använda torrt virke. Eftersom trä krymper när det torkar kan det annars bildas springor mellan de stående timmerplanken. 

Det tunna virket gör att plankhus idag ofta upplevs som kalla och dragiga och många plankhus har tilläggsisolerats. En tilläggsisolering bör göras invändigt för att inte förstöra husets utvändiga karaktär. 

Hus av regelverk

Under årens lopp har fyllningen/isoleringen ofta packats ihop, särskilt under fönster. Huset blir kallt och dragigt och isoleringen måste fyllas på eller bytas ut. Eftersom huset består av ett träskelett som fyllts med isoleringsmaterial är det naturligtvis mycket viktigt att fasadmaterialet är i god kondition.

Hus av skiftesverk

Avgörande för husets överlevnad är hållfastheten i ständarnas övre och nedre del, liksom fotträets kondition. Röta i dessa delar kan bero på förhöjda marklager, dålig dränering eller läckande takfot och det bör i så fall åtgärdas. 

close-icon