Besöksmål: Högantorps kvarndamm

Kommun: Salem

En värdefull kulturmiljö

Äldsta belägg för en vattenkvarn vid Högantorp är en ägokarta från 1706, som redovisar ”en gammal förfallen kvarn”. Nuvarande kvarn står på samma plats och är troligen uppförd omkring år 1800, liksom förmodligen den nu raserade dammen. Enligt en förteckning över kvarnar 1826 kördes Högantorps kvarn både höst och vår. En ”finbladig sågkvarn” lär också ha funnits i området. Eftersom vattendraget bildas av en grupp bäckar med upprinnelse i angränsande skogar, så har krafttillgången alltid varit ojämn. Kvarndriften upphörde i mitten av 1910-talet.

Den nuvarande dammanläggningen är av gjuten betong, försedd med ett träräcke. Utskovet regleras av sättar. Till dammen finns en träränna kopplad. Denna ränna leder ner till en alltjämt befintlig kvarn med hjul. Murrester efter den föregående dammanläggningen finns kvar intill, cirka 1,5 meter nedströms. Ett hundratal meter uppströms finns ytterligare en dammanläggning, intill den tidigare torpfastigheten Blåsut, som historiskt legat under Högantorp. Ett stycke väster om vattendraget finns den före detta mjölnarbostaden Lussebo bevarad. Området nedströms kvarnen skyddas som naturreservat.

Att dammanläggningen tillkom före 1850 innebär att den skyddas som fornlämning enligt Kulturmiljölagen. Vid damminventeringen 2013 klassades dammiljön som värdefull och dammanläggningen ansågs ha visst bevarandevärde. I kulturminnesvårdsprogrammet för Salems kommun från 1988, har Högantorps kvarn bedömts ha stort kulturhistoriskt värde. Motiveringen är att kvarnen är det enda kvarvarande exemplet på en för bygden karakteristisk äldre näring.

Kvarnen upprustades 1974 av Stockholms fastighetskontor, i samarbete med Stockholms Arbetslöshetsnämnd. Byggnadsstommen säkerställdes, ny fasadpanel sattes upp och taket lades om. Vattenhjulet sattes åter i funktion, vilket möjliggjorde visningsdrift.

Åren 2000 – 2007 svarade Salems Hembygdsförening för kvarnens underhåll. Kvarnhjulet hade vid denna tid slutat att fungera, beroende på att hjulaxeln skadats och kommit ur läge.

Efter att Högantorps kvarn bytte ägare 2012 upphörde i princip allt underhåll av kvarnhus och dammanläggning. Stora delar av året skyms området av tilltagande, frodig växtlighet.

Källor:

Dicksson, Ida och Knutson Udd, Lena: Kraftstationer, kvarnar och sågar – Dokumentation av kulturmiljöer vid vattendrag i Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholm 2013

Kennerstedt Bornhall, Ingrid: Kulturhistoriska miljöer i norra Salem. Salems kommun 1988

Stockholms läns museums inventering av damm 2013 och 2017.

close-icon