Till innehållet

Arkeologi vid Uddby kvarn

Under åtminstone femhundra år har vattenkraften utnyttjats vid Uddbyfallet i Tyresö. Redan 1409 omnämns en kvarn vid Uddby. Verksamheten växte och under 1600-talet var kvarnindustrin under Maria Sophia de la Gardie intensiv med såg och fler kvarnar. Under den tiden tillverkades också papper för Europas första sedeltillverkning.

1895 utbröt en katastrofal brand som förstörde den nybyggda moderna kvarnbyggnaden och större delen av det tättbebyggda lilla brukssamhället som Uddby kvarn hade utvecklats till. Branden innebar slutet för kvarnindustrin. På kvarnbyggnadens grund byggdes två år senare ett elverk som fortfarande är i bruk. I området syns än idag kvarnrännan och flera husgrunder, men dessa är tämligen överväxta.

Mer är än hundra år efter branden vill Tyresö kommun bygga ut vägen och anlägga en gång- och cykelväg genom området. Eftersom Uddby kvarn numera är en fornlämning och därmed skyddad enligt lag, gjorde länsmuseets arkeologer utgrävningar för att ta reda hur mycket som finns kvar i marken förutom de synliga ruinerna.

Vi kunde snabbt konstatera att marken är pepprad med husgrunder och olika anläggningar från flera tidsåldrar. Lämningarna är täckta av metertjocka rivningsmassor från branden. Svartbrända golvplankor och mängder med brända sädeskorn över hela området gav oss en bild av hur omfattande och katastrofal branden måste ha varit. Säd är dessutom mycket explosivt.

Förutom husgrunderna schaktade vi också fram en avlång smal stengrund som vi tolkat som en pir eller en brygga. Analyser från den träläggning som piren låg på tyder på att den användes under 1600-tal och in i slutet av 1700-talet. Piren löper ut mot vattnet och intressant nog påträffade Sjöhistoriska museet ett vrak vid dykningar i vattnet en bit utanför piren. Kanske har de ett samband?

Våra tillhörigheter och saker säger mycket om oss människor. Porslin, keramik, kakelugnsrester och kritpipor berättar också för oss arkeologer vilken tid vi rör oss i. Ett mynt från 1588 visar att de äldsta markytor vi kommit ned i vid undersökningarna vid Uddby kvarn användes under slutet av 1500-talet eller åtminstone 1600-talet. Under dessa ytor finns sannolikt äldre lämningar, men eftersom vi inte grävde i botten vet vi inte hur de ser ut eller långt tillbaka i tiden de eventuella spåren sträcker sig.

Förutom de rester som grävts fram på plats har vi också använt de skriftliga källor som finns att tillgå. Kartor och brandförsäkringsdokument kan säga mycket om vilken verksamhet som ägt rum i de olika byggnaderna. I brandförsäkringarna redogjordes noggrant för byggnaderna och inte minst hur brandskyddet såg ut. Att använda mer och mer tegel i husen var ett sätt att reducera brandskador.

Genom att följa brandförsäkringsdokumenten får vi veta att det vid Uddby kvarn fanns ett gytter av olika byggnader, t.ex. en såg, fler kvarnbyggnader, brygghus och smedja. Till detta kan läggas ett större bostadshus (Corps de logi) samt intressant nog även ett litet lusthus med tillhörande kägelbana. Denna finns med på en karta från 1796 och finns kvar till slutet av 1800-talet då den revs. Spår av den fanns kvar i form av en plan yta med stenlagd kant.

Fakta

Uddby kvarn är fornlämning och skyddad enligt Kulturmiljölagen eftersom den är äldre än 1850. Tyresö kommun bygger just nu en vägbro över området samt en gång-och cykelbana genom området.

Länsmuseet utförde arkeologiska förundersökningar i juni och november 2014 samt april/maj 2015 på uppdrag av länsstyrelsen. Sjöhistoriska museets arkeologer gjorde en utredning med dykningar sommaren 2014 (strax innan vi var på plats).

close-icon