Planerings- och kunskapsunderlag

Kunskapen om kulturmiljöerna är en viktig resurs eftersom den är en förutsättning för skapandet och förvaltningen av hållbara och goda livsmiljöer. Vårt breda och regionalt förankrade antikvariska kunnande är därför en stor tillgång i arbetet med att planera och gestalta det framtida landskapet. Under åren har museet varit inblandat i många stora infrastrukturprojekt, till exempel Förbifart Stockholm och Mälarbanan, för att utreda konsekvenser och peka på möjligheter kopplade till den påverkan på kulturmiljöerna som exploateringarna innebär. Vi anlitas också regelbundet i lite mindre sammanhang, till exempel av kommuner i samband med översikts-, detaljplaner eller bygglov. Hör av dig till oss om du är i behov av erfarenhet och kompetens rörande det regionala kulturarvet.

close-icon