Till innehållet

Pågående projekt inom arkeologi

Damminventeringen 

Mellan 2012 och 2013 genomförde Stockholms läns museum en inventering av kulturmiljöer vid dammar i Stockholms län. Det övergripande syftet var att bedöma värdet av dessa miljöer ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Arbetet identifierade 324 skilda miljöer i Stockholms län, med en tydlig koncentration av platser i glesbefolkade kommuner med kustnära anknytning och främst i Norrtälje, Värmdö och Nynäshamn. 

Under 2019 arbetar Stockholms läns museum med att digitalt presentera resultaten från inventering, projektets arbetsmaterial och tidigare rapporter. Museet kommer även att producera en kortfattad rapport där projektets förutsättningar, metoder och resultat kommer att presenteras.

Sammanhållna runstensmiljöer 

I en förstudie över runstens miljöer i Haninge kommun vill Stockholms läns museum skapa ett kunskapsunderlag och lyfta fram och exemplifiera två specifika miljöer med förslag hur länsmuseet kan skapa sammanhang och förmedlingen runstenar/runstensmiljöer i Haninge kommun. 

Runstenen Sö 273 vid Valsta. Foto: Alf Nordström.

close-icon