Till innehållet

Kulturmiljö som resurs i kommunal stadsutveckling

En kostnadsfri utbildningsdag från Stockholms läns museum

Vi riktar oss till: Kommunala tjänstemän och politiker

Fler och fler värnar om det historiska arvet samtidigt som lagstiftningen kräver varsamhet och hänsyn i stadsplanering och förtätning av landsbygd. Men vad innebär det egentligen? Vi på Stockholms läns museum erbjuder en kostnadsfri utbildningsdag för länets kommuner under hösten 2019.

Dagen syftar till att:

  • Öka kunskapen kring kulturmiljöarbetet som resurs och konkurrensfördel i samhällsplaneringen. Vi utgår från vad forskningen säger och visar på goda exempel.
  • Tydliggöra verktygen för ett gott bevarande i bygglovsprocess och detaljplan med stöd av  lagstiftning, samt lokala, regionala och nationella mål. ​
  • Skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt kulturmiljöarbetet över förvaltningsgränserna. Ansvar och roller. ​
  • Workshoppa kring väsentliga frågor i just din kommun.​

Under dagen tar vi upp följande frågor:

  • Varför vi ska värna om kulturhistoriska värden?
  • Hur kan kommuner arbeta för att påvisa att kulturmiljövärden är en resurs för samhällsutvecklingen och inte ett hinder?
  • Vilka verktyg finns för att bevara och utveckla kulturmiljöer, både i landskap och i bebyggelseområden? Vilka skyddsbestämmelser kan utformas i detaljplanen? Vad innebär ”varsamma” förändringar så att byggnaden inte förlorar sin karaktär?
  • Vilket ansvar har fastighetsägare, kommunen eller den enskilda individen?

Välkomna att kontaktakta oss!

stina.hagelqvist@sll.se

daniel.sahlen@sll.se

 

close-icon