Till innehållet

Fördjupningsuppgift i historia till Platsen utanför: Ågesta

Historia: Reflektioner utifrån Platsen utanför: Ågesta

Till läraren

Uppgifterna ger läraren möjlighet att bedöma elevens:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
  • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
  • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kraftvärmeverket i Ågesta symboliserar 1950-talets starka tro på tekniska landvinningar och framsteg. Atomkraften var ny och dess potential tillmättes stora möjligheter. Efter bara dryga tio år i drift stängdes kärnkraftverket. Det hade redan blivit omodernt, och de nybyggda kraftverken i Forsmark och Oskarshamn hade betydligt större effekt. Inte minst sedan olyckorna Harrisburg 1979 och Tjernobyl 1986 har farorna med kärnkraften blivit uppenbara.

Temat går igen och i vår egen tid hörs argument för att det är nya, tekniska lösningar som ska lösa klimatförändringarna. Andra menar att det inte går att lösa med teknik, utan bara med förändrat beteende hos människor. Ta Ågesta i Platsen utanför som utgångspunkt i en uppgift där eleverna reflekterar över vilken mening platsen har för dåtid och nutid, och på vilket sätt utställningen utgör ett historiebruk.

Elevens redovisning kan ske genom argumenterande tal, redogörande uppsats eller en producerad podd där eleverna med exempel ur historia och samtid redogör för sina svar.

 

Till Eleven

Uppgiftsbeskrivning

  1. Vad berättar kraftverket i Ågesta om Sveriges situation i kalla kriget? Redogör och resonera utifrån utställningstexten och den film som presenteras i utställningen om Ågesta kraftverk.
  2. På vilket sätt är Stockholms läns museums digitala utställning om Ågesta kraftverk en tillförlitlig källa att utgå ifrån för att besvara ovanstående fråga? Saknar du några uppgifter som skulle öka tillförlitligheten? Ge i så fall exempel på information som du tycker saknas och förklara varför det skulle öka utställningens tillförlitlighet för att besvara fråga 1.
  3. Stockholms läns museum har gjort utställningen om Ågesta kraftverk. På vilket sätt är utställningen ett exempel på historiebruk? Med andra ord, på vilket sätt är utställningen ett exempel på hur vi idag använder historiska miljöer för att förmedla ett budskap? Vad tror du att utställningen vill lära oss om vår samtid? På vilket sätt använder de som skapat utställningen Ågesta som exempel för att förmedla detta budskap?

Pdf Fördjupningsuppgift historia Ågesta>

close-icon