Till innehållet

Seminarium: Förtätning och grönstruktur i kulturmiljö

Plats: Sevenbomssalen, Stockholms stadsmuseum

Våra kommuner växer och det finns stort fokus – inte bara på det redan bebyggda, utan på det som kan bebyggas. Många grönområden tas i anspråk för bebyggelse eller behöver aktivt planläggas för att kunna bidra till attraktiva boende- och livsmiljöer i framtiden. Under höstens kommunseminarium den 14 oktober belyser vi frågor om hur vi kan tänka kring värdet av de gröna strukturerna. Vad finns för kulturvärden i den tätortsnära grönskan och hur kan vi skydda dem i våra planprocesser. Hur kan vi förhålla oss till bebyggelsekompletteringar i befintliga planstrukturer där såväl bebyggelse som grönstruktur samverkar.

Program

8.30 Kaffe
9.00 Välkommen!
9.10 Förtätningsprocesser i efterkrigstidens förorter
Sekreterare och kanslichef Henrik Nerlund, Rådet till Skydd för Stockholms skönhet
9.40 Kulturhistoriskt kunskapsunderlag för Stockholms parker
Trädgårdsantikvarier Linus Adriansson och Daniel Hofling, Stockholms stadsmuseum
10.10 Kaffe och smörgås
10.40 Fornlämningar i parkmark och grönområden
Fornlämningshandläggare Ola Winter, Länsstyrelsen i Stockholm
11.10 Tallar i Stockholms förorter
Landskapsarkitekt Maria Westerdahl
11.40 Diskussion/frågor/avslutning

Anmälan

Anmälan dig via mail till stina.hagelqvist@regionstockholm.se senast den 7 oktober.

Seminariet riktar sig i första hand till handläggare i kommunen, vid länsstyrelsen, samt andra regionala och statliga myndigheter, som arbetar med detaljplanering, grönstruktur i förvaltning eller planering. Andra är välkomna i mån av plats.

Ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Stockholm stad och Länsstyrelsen Stockholm.

close-icon