Arkiv och källor

I arkiv och på andra platser kan det finnas källmaterial om ditt hus eller det område där huset ligger. Vill du veta mer om miljön där din fastighet ligger kan du dels höra dig för hos din kommun, men också med oss här på länsmuseet, eller undersöka vidare, till exempel via något av nedan listade arkiv.

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) och Vitterhetsakademiens bibliotek

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) är centralt arkiv för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Här kan man hitta arkivmaterial såsom skrivelser, ritningar och fotografier som rör byggnader, fasta fornlämningar eller kulturmiljöer, till exempel de kyrkliga kulturminnena. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård, museilogi och numismatik. www.raa.se/hitta-information/arkiv-och-bibliotek

ArkDes

ArkDes arkitektursamlingar är de största i sitt slag i Sverige och består av cirka 2 miljoner skisser, ritningar och handlingar, cirka 600 000 fotografier och cirka 2 000 arkitekturmodeller. I ArkDes tre databaser kan man söka upplysningar i ArkDes arkiv och många andra arkivs arkivalier, enskilda arkitekter och uppförda byggnader. Arkivet är öppet för såväl professionella som amatörforskare och andra intresserade.www.arkdes.se/bibliotek-samlingar

Brandförsäkringsverket

Allmänna Brandförsäkringsfonden började sin verksamhet den 31 oktober 1782. För att erhålla en brandförsäkring i äldre tider krävdes en noggrann beskrivning av byggnaderna. I samarbete med SVAR (Svensk arkivinformation) är värderingar gjorda under åren 1782 – 1930 mikrofilmade och registrerade. Registret som omfattar 60 000 värderingar är sorterat efter gamla sockennamn och tillgängligt på webben. Värderingar finns över offentliga byggnader såsom kyrkor, tingshus, skolhus liksom fabriker och bruk samt större enskilda gårdar till exempel gods och sätesgårdar. Genom SVAR finns möjlighet att låna mikrokort eller att köpa papperskopior på värderingshandlingen. Mikrofilmerna är även tillgängliga vid ett besök på Brandförsäkringsverket.www.brandverket.se

Hembygdsföreningarnas samlingar

Länets hembygdsföreningar är en stor och viktig källa till länets byggnadshistoria. Många hembygdsföreningar har omfattande bildsamlingar, arkivhandlingar och stor kunskap om trakten. Länets hembygdsföreningar finns listade på Stockholms läns hembygdsförbunds hemsida.www.hembygd.se

Kommunala arkiv

I byggnadsnämndens arkiv kan man hitta äldre ritningar och planer. Hur gamla ritningar som finns varierar från kommun till kommun. Stadsbyggnadskontoret (som heter lite olika i olika kommuner) har uppgifter om aktuella planbestämmelser som k- och q-märkningar. De svarar också på frågor om bygglov. Många kommuner har material om bebyggelsen i sina kommunarkiv, såsom byggnadsinventeringar, och i vissa kommuner finns det också bildarkiv.

Lantmäteriet

Hos lantmäteriet finns en stor mängd historiska kartor tillgängliga via webben.www.lantmateriet.se

Nordiska museets arkiv

I Nordiska museets arkiv finns ett stort och rikt material om liv och arbete i Sverige, om levnadsvillkor, tankar, föreställningar och upplevelser. En stor del har tillkommit genom museets egen insamlingsverksamhet i form av fältarbeten och frågelistor, annat har köpts in eller donerats av privatpersoner, organisationer och företag.
Nordiska museet har landets största kulturhistoriska fotografisamling med cirka 4 miljoner fotografier från 1840-talets dagerrotyper till aktuella reportagebilder. Filmarkivet omfattar närmare 400 filmer, både egenproducerade och förvärvade.www.nordiskamuseet.se

Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister 

Bebyggelseregistret är en öppen söktjänst där alla typer av byggnader finns representerade.
Äldre och nyare bebyggelse, kyrkor, slott, herresäten, torparmiljöer och miljonprogramsområden. En del av bebyggelsen är lagskyddad. Informationen i bebyggelseregistret uppdateras kontinuerligt och kommer från regionala museer, Svenska Kyrkan, länsstyrelser, kommuner, universitet och högskolor i samverkan med Riksantikvarieämbetet.
www.bebyggelseregistret.raa.se

Riksantikvarieämbetets materialguide

Kunskap om byggnadsmaterial är grunden i all god byggnadsvård. Materialguiden är en faktabas för alla som arbetar med byggnadsvård eller konventionell fastighetsförvaltning.
www.raa.se/materialguiden 

Riksarkivet – Statens arkiv

Den centrala statsförvaltningens arkivbestånd bevaras och vårdas av avdelningen för statliga arkiv. Handlingarna upptar dryga tio hyllmil, en siffra som ständigt växer. Hos Riksarkivet finns bland annat en rad centrala godsarkiv. På person- och släktsidan finns det dominerande skiktet från 1600-talet och framåt, avseende framför allt politiker- och ämbetsmannavärlden. www.riksarkivet.se

Stockholms stadsarkiv

Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet för Stockholms stad och har landsarkivfunktion för Stockholms län. Här förvaras arkiv både från Stockholms stads kommunala verksamheter och från de lokala statliga myndigheterna i länet. I Stadsarkivet finns ett omfattande utbud för den som söker information om Stockholms månghundraåriga historia – ända tillbaka till 1400-talet. Här finns stora mängder ritningar och kartor, domstolsprotokoll och polisrapporter, rullor från sjömanshus, sjukjournaler, klasslistor och betyg, stadens myndigheters arkiv, kyrkoarkiven med födelse- och dopböcker, dödböcker och vigselhandlingar.www.stadsarkivet.stockholm.se

Stockholms läns museums samlingar

I länsmuseet samlingsdatabas hitta du fotografier från både museet och flera av länets hembygdsföreningar. Det finns även äldre byggnadsinvnteringar från många platser i länet. Det går att filtrera på byggnadsinventeringar. Hittar du inte din fastighet så hör av dig, alla inventeringar är inte digitaliserade.

samlingar.stockholmslansmuseum.se

Stockholms stads brandförsäkringskontor

Brandkontoret förfogar över ett unikt arkivmaterial som omfattar hela företagets verksamma tid från 1746 och utgör en unik dokumentation över de försäkrade fastigheterna. De är dokumenterade med uppgifter om själva byggnaden och fastighetsägarna. Det gör kontorets arkiv och framförallt de byggnader som försäkrades under 1700-talet, till en eftersökt källa för forskare.www.brandkontoret.se

Stadsmuseet i Stockholm

På Stadsmuseets webbplats hittar du som förvaltar eller bor i ett flerbostadshus eller villa  i Stockholms stad information om ditt hus och hur du kan ta hand om det utan att se kulturhistoriska värden försvinner. Staden byggnadsinventeringar och en stor mängd fotografier finns i det Digitala Stadsmuseet.
www.stadsmuseet.stockholm.se 
digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/

Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en rikstäckande ideell organisation som verkar för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tidsepoker och byggnadsskick skyddas, vårdas och bevaras.
www.byggnadsvard.se

close-icon