Till innehållet

1920-1950-tal

1920- och 1930-talens trädgårdsstäder

Utbyggnaden av trädgårdsstäder fortsatte på 1920- och 1930-talen i takt med att befolkningen ökade. Trettiotalets ekonomiska kris medförde dock att bostadsbyggandet halverades under ett par år. 1930-talets bostadsprogram var inriktat på att höja bostadsstandarden, fler skulle få möjlighet att bosätta sig i stadens trädgårdsstäder. Tanken bakom trädgårdsstäderna var att kombinera stad och land genom en ny stadstyp med måttlig täthet och friliggande hus i nära förbindelse med natur och trädgårdar.

1940- och 1950-talens egnahem

Som en följd av 1930-talets ekonomiska kris och krigsårens alla svårigheter ökade statens åtagande i bostadsbyggandet. Den statliga bostadspolitiken fick den form som den sedan i stort sett behöll fram till 1970-talets mitt. Sammanlagt byggdes under 1950-talet omkring 7500 bostäder i småhus, huvudsakligen en- och tvåfamiljshus i Stockholmsregionen. 

Genom en ny sparbankslag 1955 förbättrades lånevillkoren för småhusköparna. Landets största sparbank ”Stockholms Sparbank” bildade 1956 bostadsstiftelsen Ekkronan. Småhus som förmedlades av stiftelsen Ekkronan finns runt om i hela länet. 

I Ellagård uppfördes under åren 1955-1970 sammanlagt femhundra hus i två olika varianter. I Norra Ellagård, som byggdes 1955-60 finns förutom kedjehus, ett 20-tal friliggande villor. Planen utformades av arkitektkontoret Ancker, Gate och Lindgren. De äldsta husen i Ellagård från 1957 är målade med en mättad gul färg som togs fram särskilt för området och som kom att kallas Ellagult. Foto: Johan Stigholt.
close-icon